400.000 Máy chủ Linux bị tấn công bởi Botnet Ebury

Theo báo cáo của ESET, Botnet Ebury trên Linux đã mở rộng không ngừng trong thập kỷ qua, với khoảng 100.000 hệ thống bị nhiễm vào cuối năm 2023. ​ Được phát hiện vào năm 2014 khi có 25.000 hệ thống bị nhiễm, botnet Ebury đã sống sót qua một lần bị tiêu diệt và Maxim Senakh đã bị xử phạt vì tham gia trong hoạt động này.
{
"lightbox_close": "Close",
"lightbox_next": "Next",
"lightbox_previous": "Previous",
"lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.",
"lightbox_start_slideshow": "Start slideshow",
"lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow",
"lightbox_full_screen": "Full screen",
"lightbox_thumbnails": "Thumbnails",
"lightbox_download": "Download",
"lightbox_share": "Share",
"lightbox_zoom": "Zoom",
"lightbox_new_window": "New window",
"lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar"
}


Ebury, một backdoor OpenSSH và công cụ đánh cắp thông tin đăng nhập, liên tục được cập nhật... https://whitehat.vn/threads/400-000-may-chu-linux-bi-tan-cong-boi-botnet-ebury.17959/