Nghiên cứu về các lỗ hổng nghiêm trọng của nền tảng Telerik UI


Telerik UI là một thư viện phổ biến chuyên phát triển giao diện cho các Website, xây dựng trên nền tảng .NET. Từ năm 2014 đến nay, thư viện này thường bị phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, cho phép Hacker có thể tấn công chiếm quyền điều khiển hệ thống. Dó […]
The post Nghiên cứu về các lỗ hổng nghiêm trọng của nền tảng Telerik UI appeared first on SecurityBox .